iOS

สถานที่ iPhone แม้ว่าจะปิดหรือลบแล้วและรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน [iOS 15 Find My เครือข่าย]

สูญหายหรือถูกขโมย iPhoneเหรอ? "Find My"ใน iOS 15 สามารถบอกคุณได้ว่า .ของคุณอยู่ที่ไหน iPhone แม้จะปิดเครื่องหรือ ...